Regulamin szkoleń

 

 

I. Organizatorem szkoleń jest:

ABROS Wiesława Bartoszuk, Ul. Obozowa 62, 01-426 Warszawa, NIP: 527-010-20-78

www.abros.pl pijawki@abros.pl


II. Szkolenia

1. Informacje organizacyjne dotyczące danego kursu umieszczane są na stronie internetowej organizatora


III. Zgłoszenie uczestnictwa/Rezerwacja miejsca

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu dokonuje się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na podstronach witryny Organizatora.

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia zebrania pełnej liczby osób przewidzianych na dany kurs lub do dnia określonego w ofercie szkolenia, odpowiednio:

Po upływie tego terminu, zgłoszenie uczestnictwa nie jest możliwe.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi wstępną rezerwację miejsca na kursie. Po przyjęciu zgłoszenia, na adres e-mail zgłaszającego zostanie przesłana informacja z danymi dotyczącymi płatności za kurs.

4. Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia następuje po dokonaniu opłaty wstępnej (500zł) przez uczestnika w terminie do 7 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia, nie później jednak niż do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń 

5. Brak płatności w ww. terminie skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

6. Pozostałą część opłaty (po dokonaniu jedynie opłaty wstępnej) należy uiścić najdalej pierwszego dnia szkolenia.

7. Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.


IV. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres pijawki@abros.pl.

2. W przypadku rezygnacji na ponad 30 dni przed szkoleniem uczestnik nie ponosi żadnych konsekwencji.

3. W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed szkoleniem uczestnik traci wpłatę 500zł.

5. Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia bez konsekwencji finansowych po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu Organizatorem.


V. Zmiany organizacyjne szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji kursu w obrębie danej miejscowości. O zaistniałym fakcie niezwłocznie poinformowane zostaną osoby zgłoszone na kurs drogą elektroniczną (e-mail) i/lub telefonicznie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń. Organizator zachowuje taką możliwość na 30 dni przed szkoleniem.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy szkolenia, zmiany terminu lub odwołania go w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego.

3. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest do osób zgłoszonych na kurs na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i/lub telefonicznie. Organizator poinformuje Zgłaszającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w nowym terminie, wniesiona opłata zostanie zwrócona Zgłaszającemu.


VI. Prawa i obowiązki uczestnika kursu

1. Uczestnik kursu ma prawo do:

§  udziału w kursie według ustalonego planu i na zasadach określonych w regulaminie,

§  konsultacji zagadnień poruszanych na kursie z instruktorami prowadzącymi zajęcia,

§  rezygnacji z kontynuowania kursu bez obowiązku podawania przyczyny pod warunkiem uregulowania opłaty za kurs.

2. Uczestnik kursu ma obowiązek:

§  punktualnie stawiać się na zajęciach,

§  szanować prawa i obyczaje panujące na kursie,

§  szanować mienie Organizatora,

§  szanować prawa autorskie należne autorom książek, podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych udostępnianych przez Organizatora,

§  przestrzegać przepisów BHP i aktualnych obostrzeń epidemiologicznych

§  w przypadku wystąpienia objawów poddać testowi na SARS-COV-2

3. Dalsze postanowienia

§  uczestnik kursu wszystkie czynności praktyczne wykonuje na własną odpowiedzialność,

§  uczestnik, może nie zaliczyć kursu (niedopuszczenie do egzaminu, brak zaświadczenia uczestnictwa, skreślenie z listy kursu) jeśli będzie nieobecny na obowiązkowych zajęciach oraz gdy nie ma możliwości uzupełnienia wiedzy wynikającej z tej absencji.

§  obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa (100% frekwencja na zajęciach jest jednym z elementów dopuszczających do egzaminów końcowych)

4. Skreślenie z listy uczestników kursu następuje w wypadku:

§  rezygnacji z uczestniczenia w kursie,

§  nie uiszczenia należnych opłat za kurs,

§  łamania zasad współżycia społecznego,

§  zakłócania procesu szkolenia,

§  rażącego naruszenia Regulaminu.

Decyzję o skreśleniu Uczestnika z listy kursu podejmuje Organizator po konsultacji z Instruktorami prowadzącymi zajęcia.


VII. Cena kursu/Rachunek

1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów do danego kursu, nadzór merytoryczny Fundacji Rozwoju Hirudoterapii, certyfikat ukończenia/uczestnictwa w kursie, koszt napojów podczas przerw.

2. Cena nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, posiłków, dojazdu, parkingu, chyba że opis szkolenia stanowi inaczej.

3. Zamawiający otrzyma od Organizatora rachunek/fakturę za kurs w terminie do dwóch tygodni od jego zakończenia, droga elektroniczną na adres mail podany w czasie rejestracji.


VIII. Ewaluacja szkoleń

1. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.


IX. Certyfikaty/Zaświadczenia

1. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim Certyfikatem/Zaświadczeniem dla danego kursu.

2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu/Zaświadczenia (poza zaliczeniem egzaminów końcowych) jest obecność na wszystkich zajęciach przewidzianych w harmonogramie kursu.


X. Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Organizatora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania jak i całkowitego ich usunięcia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na stronie internetowej Organizatora.


XI. Reklamacje

1. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Organizatora w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania.


XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Powiadom Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw swój adres e-mail poniżej.

Szanowni Państwo,

W dniach 1-5 maja firma ABROS jest nieczynna. Nie ma możliwości odbiorów osobistych ani wysyłek. Wszystkie zamówienia złożone po 25 kwietnia będą realizowane dopiero 8-9 maja.